مدیریت ادمین های روبات

  برای مدیریت ادمین های روبات باید صاحب روبات باشید.

۱- ابتدا در مد ادمین بر روی کلید ادمین ضربه بزنید.

۲- سپس کلید تنظیمات روبات را انتخاب کنید.

۳- از منوی ظاهر شده کلیدادمین ها را انتخاب کنید.

با این کار فهرستی از دستورات مدیریتی مربوط به ادمین های روبات را مشاهده خواهید کرد.

۴- برای اضافه کردن ادمین جدید به روبات دستور AddAdmin/ را ارسال کنید.

۵- نام کاربری تلگرامی ادمین مورد نظر را وارد کنید.

۶- ادمین جدید به فهرست ادمین های روبات اضافه خواهد شد و از این پس می تواند روبات را مدیریت کند.

برای مدیریت ادمین های روبات می توانید از سایر دستورات مدیریتی ادمین های روبات استفاده کنید:

  • RemoveAdmin/: حذف یک ادمین
    ShowAdmins/: مشاهده لیست ادمین های روبات