سخنگو کردن روبات

  برای سخنگو کردن روبات باید در آن روبات ادمین باشید.

۱- ابتدا در مد ادمین بر روی کلید ادمین ضربه بزنید.

۲- سپس کلید تنظیمات روبات را انتخاب کنید.

۳- از منوی ظاهر شده سخنگو کردن را انتخاب کنید.

با این کار تمام دستورات سخنگو کردن روبات برای شما فهرست خواهد شد.

۴- برای اضافه کردن فیلتر جدید یعنی سوالی که قرار است روبات به آن پاسخ دهد دستور AddFilter/ را ارسال کنید.

۵- در این مرحله سوالی را که قرار است روبات به آن پاسخ دهد وارد کنید.

۶- در نهایت پاسخی را که روبات قرار است در تلگرام در جواب به سوال وارد شده در مرحله قبل ارسال کند وارد کنید.

۷- فیلتر شما ذخیره خواهد شد. برای مدیریت فیلترهای روبات خود می توانید از سایر دستورهای مدیریتی مربوط به سخنگو کردن روبات استفاده کنید.