امکانات روبات های کریت در گروه ها و سوپرگروه های تلگرامی

روبات های تلگرام می توانند در گروه ها و سوپرگروه های تلگرامی فعالیت داشته باشند. این فعالیت ها به صورت زیر است:

 • ارسال پیام به گروه در زمان اضافه شدن به گروه: روبات های کریت می توانند پس از اضافه شدن به گروه ها و سوپرگروه های تلگرامی به گروه پیام ارسال کنند.

 • ارسال پیام در زمان اضافه شدن عضو جدید به گروه: زمانی که یک عضو جدید به هر روش شامل اضافه شدن از طریق لینک یا توسط ادمین یا یکی از اعضای گروه به گروه ها و سوپرگروه های تلگرام اضافه می شوند،‌روبات می تواند به گروه پیام ارسال کند و به عنوان نمونه با ذکر نام به او خوش آمد گویی کند.

 • ارسال پیام در زمان خارج شدن یک فرد از گروه: روبات های کریت در زمان خارج شدن یکی از اعضای گروه و یا سوپرگروه تلگرامی می توانند در گروه پیام ارسال کنند.

 • ارسال پیام در زمان تغییر تصویر گروه: با تغییر تصویر گروه و یا سوپر گروه تلگرامی روبات کریت می توانند به گروه پیام ارسال کنند.

 • ارسال پیام در زمان تغییر عنوان گروه: روبات های کریت می توانند زمانی که عنوان گروه تغییر داده می شود به گروه پیام ارسال کنند.

 • ارسال پیام به گروه ها: ادمین های روبات می توانند به گروه ها و سوپرگروه های تلگرامی که روبات در آن ها عضو است پیام ارسال کنند.

 • نمایش فهرست گروه های ربات: فهرستی از گروه ها و سوپرگروه های تلگرامی که روبات در آن ها عضو است در روبات برای ادمین روبات قابل نمایش است.

 • نمایش فهرست گروه های ربات: فهرستی از گروه ها و سوپرگروه های تلگرامی که روبات در آن ها عضو است در روبات برای ادمین روبات قابل نمایش است.

 • ضد لینک: روبات های کریت می توانند در گروه هاو سوپرگروه هایی که ادمین هستند به روبات ضد لینک تبدیل شوند. یعنی پس از ارسال پیام لینک دار در گروه به کاربر خاطی اخطار دهند و بلافاصله و یا پس از ارسال تعداد قابل تنظیم پیام لینک دار او را از گروه اخراج کنند.

 • ذخیره پیام های لینک دار: پیام های لینک دار ارسال شده در گروه ها و سوپرگروه های تلگرامی توسط روبات های کریت قابل ذخیره سازی و مشاهده هستند.

 • امکان سفارشی سازی عملکرد های روبات توسط ادمین گروه: یکی از توانایی های ویژه روبات های کریت این است که ادمین گروه می تواند تمامی عملکردهای روبات را مثل امکان اخراج روبات هایی که به گروه اضافه می شوند در گروه خود سفارشی کند.

 • اخراج روبات های اضافه شده به گروه: ادمین گروه می تواند روبات کریت را در گروه خود به گونه ای تنظیم نماید که سایر روبات های اضافه شده به گروه را به محض اضافه شدن از گروه اخراج کند.

 • ارسال پیام پس از تعداد مشخص پیام ارسال شده در گروه: روبات های کریت می توانند توسط ادمین های گروه به گروه ها و سوپرگروه های تلگرامی اضافه شده و پس از تعداد قابل تنظیم ارسال پیام در گروه یک پیام سفارشی شده ارسال کنند.

 • ارسال پیام در زمان ارسال استیکر، عکس و ویدیو در گروه: امکان ارسال پیام در گروه پس از ارسال استیکر، ویدیو و یا عکس در گروه ها و سوپرگروه های تلگرامی توسط روبات های کریت فراهم است.