تغییر تصویر پروفایل و توضیحات روبات

تغییر تصویر روبات

  برای تغییر تصویر پروفایل روبات باید از همان حساب کاربری استفاده کنید که توکن آن را از روبات BotFather@ دریافت کرده اید.

۱- ابتدا وارد روبات BotFather@ شوید.

۲- پس از ورود به روبات ‌BotFather@ دستور setuserpic/ را ارسال کنید.

۳- پس از آن روبات / روبات های شما لیست می شوند. روباتی را که می خواهید تصویر پروفایل آن را عوض کنید انتخاب کنید.

۴- تصویر پروفایل را در این مرحله ارسال کنید.

با انجام این مراحل تصویر پروفایل شما تغییر خواهد کرد و تصویر ارسالی نمایش داده خواهد شد.

تغییر توضیحات روبات

  برای تغییر توضیحات روبات باید از همان حساب کاربری استفاده کنید که توکن آن را از روبات BotFather@ دریافت کرده اید.

۱- ابتدا وارد روبات BotFather@ شوید.

۲- پس از ورود به ربات ‌BotFather@ دستور setdescription/ را ارسال کنید.

۳- پس از آن روبات / روبات های شما لیست می شوند. روباتی را که می خواهید توضیحات آن را عوض کنید انتخاب کنید.

۴- توضیحات روبات را در این مرحله ارسال کنید.

۵- با انجام این مراحل توضیحات روبات تغییر خواهد کرد.