مدیریت کانال

 

در کریت شما می توانید کانال های خود را مدیریت کنید. شما خواهید توانست کانال های خود را معرفی کرده و به صورت گروهی و یا منفرد به آن ها پست ارسال کنید. همچنین می توانید برای آینده پست / پست هایی را زمان بندی کنید و پست هایی را که هنوز ارسال نشده اند مشاهده کرده و ویرایش کنید و یا زمانبندی آن را تغییر دهید. در مدیریت کانال می توانید پست هایی را که قبلا ارسال کرده اید مشاهده کرده و دوباره ارسال / زمانبندی کنید.