اتصال فرم به کانال

  تمامی مثال های این بخش در روبات @createformbot اجرا شده است. برای مشاهده نتیجه کار می توانید به این روبات مراجعه کنید.

  برای ساخت فرم در روبات باید در آن روبات ادمین باشید.

  برای دریافت راهنما در خصوص ساخت فرم در روبات به راهنمای ایجاد فرم مراجعه کنید.

شما می توانید فرم خود را به یکی از کانال های خود متصل کنید. در این صورت مطالب ارسالی توسط کاربران قابلیت ارسال به کانال شما را خواهد داشت.

  شما می توانید مطالب ارسالی توسط کاربران را به دو صورت مستقیم و یا بعد از تایید به کانال های خود ارسال کنید.

مستقیم: در این حالت مطالب ارسالی توسط کاربران به صورت مستقیم و به محض ارسال توسط کاربران به کانال شما ارسال خواهد شد.

بعد از تایید: در این حالت مطالب تنها پس از تایید شما به کانال ارسال می شود. در این حالت شما خواهید توانست بر محتوای مطالب ارسالی به کانال خود نظارت داشته باشید.

  توجه داشته باشید که برای اینکه بتوانید از طریق روبات به یک کانال مطلب ارسال کنید باید روبات خود را ادمین آن کانال کرده باشید.

نحوه اتصال فرم به کانال

شما به دو صورت می توانید فرم خود را به کانال متصل کنید.

روش اول: زمان ساخت فرم، پس از وارد کردن سوال ها و بعد از اینکه شما کلید پایان را ارسال می کنید از شما پرسیده می شود که می خواهید مطالب ارسال شده به فرم را به کانال ارسال کنید. در این مرحله از ساخت فرم اتصال به کانال را انتخاب کنید.

با انتخاب اتصال به کانال در مرحله قبل فهرست کانال های معرفی شده در روبات خود را مشاهده می کنید. در این مرحله یکی از کانال های خود را انتخاب کنید.

پس از انتخاب کانال در مرحله بعد از شما خواسته می شود که وضعیت تاییدیه مطالب را مشخص کنید. یعنی تعیین کنید که آیا مطالب مستقیم به کانال ارسال شود و یا پس از تایید شما به کانال ارسال شود.

نیاز به تایید ندارد:‌ این گزینه را زمانی انتخاب کنید که می خواهید مطالب را به محض ارسال توسط کاربران و بدون نیاز به تایید به کانال ارسال کنید.

باید تایید شود:‌ با انتخاب این گزینه مطالب ارسالی توسط کاربران پس از ارسال به کانال ارسال نخواهد شد. شما باید به قسمت مدیریت فرم رفته و مطالب ارسالی توسط کاربران را مشاهده و تایید یا حذف کنید. در صورت تایید مطلب ارسالی به کانال ارسال خواهد شد.

  در صورتی که شما تنظیم کنید که مطالب بدون تایید به کانال ارسال شود ممکن است ناخواسته مطالب نامناسب و یا نامتناسب به کانال خود ارسال کنید.

برای دریافت راهنما در خصوص چگونگی تایید مطالب ارسالی به فرم به راهنمای تایید مطالب ارسالی به فرم مراجعه کنید.

روش دوم: در صورتی که شما قبلا فرم خود را ساخته اید و می خواهید آن را به کانال خود متصل کنید باید در مد ادمین بر روی کلید فرمی ساخته شده ضربه بزنید.

با این کار اولا مشخصات کلید را مشاهده می کنید و ثانیا خواهید توانست فرم را به یکی از کانال های معرفی شده برای روبات متصل کنید.

پس از نمایش صفحه کلید مدیریت فرم کلید تغییر اتصال را انتخاب کنید. این کلید به شما اجازه می دهد اتصال فرم خود را تغییر دهید.

برای اتصال فرم به کانال اتصال به کانال را انتخاب کنید.

با انتخاب اتصال به کانال در مرحله قبل فهرست کانال های معرفی شده برای روبات خود را مشاهده خواهید کرد.

پس از تغییر اتصال فرم پیام اتصال فرم بروزرسانی شد را مشاهده خواهید کرد. این یعنی فرم شما با موفقیت به کانال متصل شده است.

  در صورتی که فرم شما قبلا به یک کانال متصل شده باشد و دوباره شما همان کانال را برای اتصال انتخاب کنید پیام تغییری در اتصال فرم ایجاد نشد را مشاهده خواهید کرد.

برای دریافت راهنما در خصوص چگونگی تایید مطالب ارسالی به فرم به راهنمای تایید مطالب ارسالی به فرم مراجعه کنید.

نحوه قطع اتصال فرم از کانال

در صورتی که فرم شما قبلا به کانالی از روبات متصل شده است و می خواهید اتصال آن را قطع کنید مراحل زیر را انجام دهید.

در مد ادمین بر روی کلید فرمی ساخته شده ضربه بزنید. با این کار مشخصات کلید فرمی و صفحه کلید مدیریتی آن را مشاهده خواهید کرد.

پس از اینکه منوی مدیریت کلید فرمی ظاهر شد بر روی کلید هیچکدام ضربه بزنید.

پس از تغییر اتصال فرم پیام اتصال فرم بروزرسانی شد را مشاهده خواهید کرد. این یعنی اینکه اتصال فرم شما با موفقیت از کلید قطع شده است.

  در صورتی که فرم شما قبلا به کانالی متصل نشده است و در این قسمت کلید هیچکدام را انتخاب کنید پیام تغییری در اتصال فرم ایجاد نشد را مشاهده خواهید کرد.