ساخت روبات

 

برای ساخت روبات در کریت باید مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید.

۱- ابتدا باید با استفاده از روبات BotFather@ یک توکن بسازید. برای دریافت راهنما در خصوص مراحل دریافت توکن از روبات BotFather@ به راهنمای دریافت توکن مراجعه کنید.

۲- سپس توکن دریافت شده را در سایت کریت و یا روبات CreateYourBot@ وارد کنید و روبات خود را بسازید. برای دریافت راهنما در خصوص چگونگی وارد کردن توکن به راهنمای وارد کردن توکن در کریت مراجعه کنید.