تایید پست های ارسالی به فرم ها و تغییر وضعیت تاییدیه

  تمامی مثال های این بخش در روبات @createformbot اجرا شده است. برای مشاهده نتیجه کار می توانید به این روبات مراجعه کنید.

  برای ساخت فرم در روبات باید در آن روبات ادمین باشید.

  برای دریافت راهنما در خصوص ساخت فرم در روبات به راهنمای ایجاد فرم مراجعه کنید.

تایید پست های ارسالی به فرم

در صورتی که فرم خود را به کلیدی از روبات و یا یک کانال وصل کرده باشید می توانید پست های ارسالی کاربران را به کانال ارسال و یا به کلید متصل کنید.

شما به دو صورت می توانید پست های ارسالی کاربران را به کانال و یا کلید ارسال کنید. بدون تایید که در این حالت پست به محض ارسال و بدون نیاز به تایید به کانال ارسال می شود. با تایید که در این حالت پست فقط پس از تایید شما به کانال و یا کلید ارسال خواهد شد. در این راهنما چگونگی تایید پست هاس ارسالی کاربران را بررسی خواهیم کرد.

فرض می کنیم که شما یک فرم دارید و آن را به کلید و یا کانالی متصل کرده اید و وضعیت تاییدیه آن را در حالت نیاز به تایید دارد قرار داده اید.

برای تایید پست های ارسالی توسط کاربران در مد ادمین بر روی کلید فرمی ایجاد شده ضربه بزنید.

با این کار مشخصات فرم و نیز صفحه کلید مدیریتی فرم را مشاهده خواهید کرد.

در تصویر زیر تعداد سوالات فرم و هم چنین تعداد جواب های دریافتی را مشاهده می کنید .

برای مشاهده و تایید پست ها بر روی تایید پست ها ضربه بزنید. با این کار تعداد پاسخ های بررسی نشده فرم را نیز مشاهده خواهید کرد.

سپس کلید بررسی پاسخ ها را ارسال کنید. با انتخاب این گزینه پست های بررسی نشده را مشاهده خواهید کرد.

برای تایید پست ها یعنی ارسال آن به کانال و یا اتصال آن به کلید تایید پست و برای عدم تایید پست بعدی را ارسال کنید.

پس از اینکه همه پست ها را بررسی کردید پیام پست ها تمام شد را مشاهده خواهید کرد که به معنی بررسی همه پست ها است.

تغییر وضعیت تاییدیه

برای تغییر وضعیت تاییدیه پست ها یعنی تنظیم اینکه پست ها نیاز است توسط شما تایید شود و یا مستقیما به کانال و یا کلید ارسال شود در مد ادمین بر روی کلید فرمی ایجاد شده ضربه بزنید تا مشخصات فرم و همچنین صفحه کلید مدیریتی فرم را مشاهده کنید.

در ادامه برای تغییر وضعیت تاییدیه پست ها بر روی تغییر تاییدیه ضربه بزنید.

با توجه به خواسته شما می توانید یکی از گزینه های باید تایید شود و یا نیاز به تایید ندارد! را انتخاب کنید.

  در صورتی که شما گزینه نیاز به تایید ندارد! را انتخاب کنید پست های ارسالی کاربران به فرم مستقیما به محض ارسال در کانال و یا کلید شما قرار خواهد گرفت.