قفل کردن روبات و کلید های روبات

 

در روبات های ساخته شده توسط کریت این امکان وجود دارد که شما روبات و یا هر یک از کلید های آن را بر اساس یکی از موارد زیر قفل کنید. قفل کردن به این معناست که کاربران در زمان ورود به روبات قفل شده شما و یا در زمان ضربه زدن بر روی کلید قفل شده روبات، در صورتی که شرایط لازم را نداشته باشد نمی تواند از آن استفاده کنید.

در صورتی که هنوز روباتی ندارید همین حالا به روبات @CreateYourBot مراجعه کنید و روبات خود را به طور رایگان و در عرض چند ثانیه بسازید!

انواع قفل های موجود در سیستم کریت به شرح زیر است:

 •   قفل نوع ۱: قفل بر اساس تعداد کاربرانی که عضو روبات کرده است

  در این نوع قفل شما تعدادی را مشخص می کنید. این تعداد را X در نظر می گیریم. کاربران تنها زمانی می توانند از روبات و یا کلید قفل شده استفاده کنند که حداقل X نفر عضو روبات کرده باشند. در غیر این صورت این قابلیت در دسترس آن ها نخواهد بود.

 •   قفل نوع ۲: قفل بر اساس تعداد گروه هایی که روبات را عضو آن ها کرده است.

  در قفل نوع ۲ شما یک تعداد مشخص می کنید. این تعداد را Y در نظر می گیریم. در این صورت تنها کاربرانی می توانند از روبات و یا کلید قفل شده استفاده کنند که حداقل روبات را در Y گروه عضو کرده باشند. در غیر این صورت اجازه دسترسی به آن را نخواهند داشت.

 •   قفل نوع ۳: قفل بر اساس وارد کردن شماره تلفن

  زمانی که شما بر روی روبات و یا کلیدی از روبات خود قفل نوع ۳ قرار می دهید تنها به کاربرانی که شماره تلفن خود را در روبات به اشتراک گذاشتته اند امکان استفاده از آن را خواهید داد. برای کاربرانی که شماره تلفن خود را با روبات به اشتراک نذاشتته اند روبات و یا کلید قفل شده مسدود می شود و یک منو در اختیار آن ها قرار خواهد گرفت که می توانند از طریق آن شماره تماس خود را به اشتراک بگذارند.

 •   قفل نوع ۴: قفل بر اساس واردکردن موقعیت (Location)

  قفل موقعیت باعث می شود که روبات و یا کلید قفل شده برای کسانی که هنوز موقعیت خود را با روبات به اشتراک نگذاشته اند مسدود شود. برای این دسته از کاربران یک منو ارسال خواهد شد که از طریق آن می توانند موقعیت خود را به اشتراک بگذارند.

 •   قفل نوع ۵: قفل بر اساس وارد کردن شماره تماس و موقعیت

  این قفل ترکیبی از قفل های نوع ۳ و ۴ است و کاربر باید در این حالت هم شماره تماس و هم موقعیت خود را به اشتراک گذاشته باشد.