ادمین کردن روبات در گروه ها و کانالهای تلگرام

برای مدیریت کانالهای تلگرام توسط روبات بایستی روبات را در کانال ادمین کرد. همچنین برای مدیریت گروه های تلگرام توسط روبات تلگرامی نیز بایستی روبات را به عنوانی یک از ادمین های گروه تعریف کرد. در ادامه راهنمای ادمین کردم یک روبات در گروه ها و کانالهای تلگرام ارایه شده است..

در صورتی که هنوز روباتی ندارید همین حالا به روبات @CreateYourBot مراجعه کنید و روبات خود را به طور رایگان و در عرض چند ثانیه بسازید!