کار با روبات ساخته شده در کریت

 

  برای مدیریت روبات ساخته شده در کریت باید در آن روبات ادمین باشید.

پس از آنکه روبات خود را در کریت ساختید می توانید آن را مدیریت کنید. برای دریافت راهنما در خصوص ساخت روبات در کریت به راهنمای ساخت روبات مراجعه کنید.

برای مدیریت روبات در مد ادمین وارد روبات شده و سپس با استفاده از کلید ادمین روبات را مدیریت کنید. روبات به دو صورت کلید ادمین و یک دسته دستورات مدیریتی قابل مدیریت کامل است. برای دریافت فهرست کاملی ار دستورات مدیریتی دستور list/ را ارسال کنید.