با توجه به عدم فعالیت تلگرام در ایران دیگر امکان ارسال تبلیغات وجود ندارد.