شما می توانید به کاربران گروه ها و کانال های تلگرام تبلیغات ارسال کنید. برای هر تبلیغ شما یک گزارش کامل از تاریخ شروع تبلیغات تاریخ پایان و تعداد کاربران-گروه ها و کانال هایی که پیام به آنها ارسال شده و تعدادی که به درستی به دستشان رسیده است. معیار ما در محاسبه مبلغ تبلیغات شما کاربران-گروه ها و کانال هایی هستند که پیام به درستی به دستشان رسیده است.

در پایان فهرست کاربران و گروه هایی که تبلیغ به درستی برای آن ها ارسال شده است به صورت یک فایل csv برای شما ارسال خواهد شد.

حال برای ارسال تبلیغات یکی از سرویس های زیر را انتخاب نمایید: